Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden

Betrouwbaar en Voorspelbaar is een initiatief van Heleco B.V.

Algemene voorwaarden Trainingen

Voor deelname aan onze cursussen/trainingen geldende volgende voorwaarden:

Uw gegevens worden gedeeld met door ons ingezette trainers en verder niet aan derden verstrekt en worden alleen gebruikt om u te informeren over deze training en andere ontwikkelingen op het gebied van Betrouwbaar en Voorspelbaar werken. Mocht u emails niet op prijs stellen dan kunt u zich bij nieuwbrieven afmelden middels een link onderaan elke nieuwsbrief.

Prijs en betalingsvoorwaarden

De kosten zijn exclusief BTW.
Inschrijving open trainingen: na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen en altijd voor aanvang van de training. Uw deelname is pas definitief als uw betaling is ontvangen. Meldt u zich binnen 14 dagen voor de training, dan dient u te betalen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur.
Incompany trainingen: wij verwachten van u een opdrachtbevestiging voor het uitvoeren van de training. Na de training ontvangt u een factuur, met een betalingstermijn van 15 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Open inschrijving: wanneer u zich heeft aangemeld voor een training of cursus, dan maken wij als organisator kosten om uw deelname te verwezenlijken. U kunt tot 3 weken voor de eerste trainingsdatum kostenloos annuleren. Annuleert u tussen de 2 en 3 weken, dan bent u €200,= (excl. BTW) verschuldigd. Annuleert u binnen twee weken voor de eerste trainingsdatum, dan bent u het gehele deelnamebedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u altijd een vervanger sturen, dit kan kosteloos. Laat dit ons dan wel weten!
Heleco behoudt zich het recht voor een training te annuleren indien er weinig aanmeldingen zijn of bij onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte of familieomstandigheden van een trainer). De deelnemers krijgen dan de mogelijkheid de training op een ander moment te doen, af te zien van deelname op een ander moment en indien al betaald is: restitutie te krijgen van het volledige deelnamebedrag,
Annuleren door organisatie (in-company): neem direct met ons contact op, wij zullen met u kijken naar alternatieve data of invulling van de training. U kunt tot 3 weken voor aanvang kosteloos annuleren. Bij annulering tussen de 2 en 3 weken, rekenen wij € 1.000,= (excl. BTW). Bij annulering binnen 2 weken van de eerste trainingsdatum, bent u het gehele deelnamebedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid:

deelnemers vrijwaren Heleco van aansprakelijkheid voor schades die ontstaan door hetgeen in trainingen gepresenteerd wordt.

Algemene voorwaarden advieswerkzaamheden

Advieswerkzaamheden voor projecten

Op advieswerkzaamheden bij projecten verklaren wij de DNR 2011 (herziening 2013) van toepassing. Voor aansprakelijkheid hanteren wij de beperking van aansprakelijkheid zoals gesteld in artikel 11 uit onze “Algemene voorwaarden advies en organisatie-ontwikkeling”.

Intellectueel eigendom: op de door ons gebruikte sjablonen (zoals annexen) en teksten voor geüniformeerde wijze van aanbesteden (zoals het MARK-dossier en de gunningsmethodiek en -criteria) rust intellectueel eigendom. Gebruik is beperkt voor alleen het project waarvoor Heleco is ingeschakeld, tenzij anders is overeengekomen.

Advieswerkzaamheden bij organisatie-ontwikkeling

Op advieswerkzaamheden bij organisatie-ontwikkeling zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden advies organisatie-ontwikkeling

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering tussen Heleco B.V. (hierna Heleco) en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Grondslag offerte
  De offerte van Heleco is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van een opdracht heeft verstrekt.
  Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
  De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door Heleco uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd. In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Uitvoering van de opdracht
  Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt Heleco zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Heleco zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Terbeschikking stellen van informatie
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Heleco nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Heleco betrokken (zullen) zijn.
 5. Tarieven en kosten van de opdracht
  De door Heleco in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.
 6. Betalingsvoorwaarden
  Het honorarium zoals in artikel 5 genoemd wordt maandelijks of driemaandelijks in rekening gebracht, afhankelijk van de duur van de opdracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.
 7. Wijziging van de opdracht cq. meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Heleco de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 8. Duur van de opdracht
  De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde termijn, tenzij dit onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt heeft Heleco de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Heleco worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Heleco verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Heleco zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
 9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
  Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Heleco vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, ter grootte van het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag (bij werkzaamheden op regie) of 10% van de nog resterende opdrachtsom (bij werkzaamheden op basis van een vast bedrag).
  Heleco mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Heleco behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 10. Vertrouwelijkheid cq. geheimhouding
  Heleco is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Heleco zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Heleco aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Heleco, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.
 11. Aansprakelijkheid
  Heleco is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Heleco verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Heleco van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot de directe schade en het bedrag van het honorarium dat Heleco voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen met een maximum van € 50.000,= (excl. BTW). Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden met een maximum van € 50.000,= (excl. BTW). Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, door middel van een aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.