Privacy verklaring

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Steven Bookelmann, Heleco

Heleco

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Heleco. Heleco is de initiatiefnemer van betrouwbaar en voorspelbaar. Heleco is verder een adviesbureau dat zich richt op organisatieadvies, advies binnen projecten en het verzorgen van trainingen over projectmanagement, (geïntegreerde) contracten, slim aanbesteden, inkopen en contractbeheersing.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Heleco verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Heleco, neem dan gerust contact op via privacy@heleco.net!

Heleco is een Besloten Vennootschap (Heleco B.V., KVK: 80898149) en werkt met de handelsnamen: ‘Heleco Advies’ en ‘Heleco Training’.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Heleco. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Heleco stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam, bedrijf en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Heleco. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Onderaan elke nieuwbrief is een link opgenomen om je uit te schrijven.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Heleco via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel, dienst of training aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer en een toelichting op je vraag/verzoek. Als dit leidt tot een samenwerking, dan zal Heleco gegevens bewaren voor de uitvoering van de dienst of training (zie punt 3, hieronder). Als dit niet leidt tot een samenwerking, dan kan Heleco de vraagsteller éénmalig benaderen voor het opgeven voor de nieuwsbrief en/of het koppelen als Linkedin-contact.

De persoonsgegevens die bewaard worden blijven dan beperkt tot de in de correspondentie (email) vastgelegde gegevens en zullen binnen drie jaar worden verwijderd.

 1. Diensten uitvoeren

Als we gaan samenwerken, dan verzamelt Heleco alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Als Heleco samenwerkt met derden zullen de gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht ook worden gedeeld met deze derden. Uiteraard maakt Heleco bekend als zij met derden samenwerkt.

Als u zich inschrijft voor een training of cursus slaan we ook uw gegevens op voor de correspondentie en facturering.

 1. Wettelijke bepalingen

Uiteraard zijn we gebonden om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.

Ontvangers

De gegevens die Heleco ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Active Campaign

De nieuwsbrieven worden verzonden met Active Campaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, bedrijf, voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Active Campaign.

 1. Email

Email (en website) van Heleco wordt verwerkt via Mijndomein. Als jij contact opneemt via de email, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MijnDomein en Office (Microsoft).

 1. Mijn Domein

De website en back-ups van de website worden beheerd door Mijn Domein (www.mijndomein.nl). De gegevens die je achterlaat op de website van Heleco worden op de servers van mijndomein opgeslagen, evenals de gegevens de nodig zijn voor de inschrijving van een training/cursus. Zie ook de paragraaf “Website en cookies”.

 1. Externe opslag

Bij samenwerking met derden bij opdrachten wordt gebruik gemaakt van Office365 (www.office.com). Na afronding van projecten wordt bij archivering gebruik gemaakt van Microsoft Onedrive (www.microsoft.com). Ook wordt een deel van de administratie op Onedrive opgeslagen. Heleco maakt periodiek back-ups van haar gegevens op een lokale NAS en externe harde schijven.

 1. Administratie

Heleco maakt gebruik van de diensten van Van Dijk (www.vandijkfiscaal.nl) voor de verwerking van de financiële administratie en verwerkt financiële zaken via een beveiligde Dropbox (www.dropbox.com). De privacy verklaring van Van Dijk is te vinden onderaan de homepage van de website van Van Dijk.

Website en cookies

Voor de website maakt Heleco gebruik van cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Wij beperken onze cookies tot functionele cookies. Hieronder de cookies met een bewaartermijn van meer dan 24 uur.

 • Google Analytics tracking: deze cookie wordt gebruikt om gegevens over websitebezoeken te verzamelen. Bewaartermijn is 2 jaar
 • Mailviewsplitterv: deze cookie die gebruikt wordt voor mail om de pagina te herladen. Bewaartermijn is 1 jaar

Website wordt beheerd door Mijn Domein. De actuele privacy verklaring van Wiwi is te vinden onderaan de homepage van wiwi: www.mijndomein.nl.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Heleco, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Active Campaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een email te sturen naar Heleco.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Heleco via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

 1. Uitvoering opdrachten

De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van opdrachten worden tot 10 jaar na afronding van de opdracht bewaard.

 1. Administratie

De gegevens die nodig zijn voor administratie (facturatie e.d.) worden tot 10 jaar na afronding bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Heleco of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Heleco privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Heleco vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Heleco. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Heleco. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Heleco opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Heleco al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Heleco vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Heleco niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Heleco jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@heleco.net onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Heleco verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Heleco via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Heleco de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Heleco met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Heleco behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Heleco dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Heleco te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via privacy@heleco.net.